Chris Matthews compares GOP to KKK

Mr. Tingles strikes again.